Kuvassa on pöydällä lappuja, joissa on kestävän kehityksen tavoitteita.
Kuva:
Tuomas Tiainen
Fingo

Globaali kansalaiskasvatus

Globaalit kansalaistaidot ovat välttämättömiä kestävän kehityksen edistämiseksi. Fingo vaikuttaa aktiivisesti globaalikasvatuksen puolesta, jotta kaikenikäisillä ihmisillä on valmiudet osallistua reilun maailman rakentamiseen.

Mikä globaali kansalaiskasvatus?

Epäreilu maailma ei ole luonnon olosuhde ja ihmiset voivat muuttaa maailmaa paremmaksi, kestävämmäksi ja reilummaksi. Siksi tarvitaan globaalikasvatusta. Globaalikasvatus on elinikäistä oppimista, joka herättelee meitä näkemään selkeämmin ympäröivän maailman ja oman asemamme siinä. Globaalikasvatus näyttää, miten jokainen meistä linkittyy maailmanlaajuisiin ilmiöihin –  köyhyyteen, eriarvoisuuteen, rasismiin, ympäristökatastrofeihin, pakolaisuuteen – ja kutsuu toimimaan reilumman maailman puolesta.

Kestävä kehitys jää haaveeksi, jos kansalaisia saada mukaan yhteisiin talkoisiin.  Oikeudenmukaista maailmaa ei rakenneta vain jossain kaukana maailmalla vaan myös täällä meillä. Tarvitsemme uusia, globaaleja kansalaistaitoja, jotta pystymme ajattelemaan kriittisesti, toimimaan vastuullisemmin ja vaatimaan päättäjiltä poliittisia muutoksia.  

Fingo vaikuttaa aktiivisesti Suomessa ja EU:ssa innostavan, kriittisen ja muutosvoimaisen globaalikasvatuksen puolesta. Teemme työtä niin ruohonjuuritasolla kuin virallisessa poliittisessa päätöksenteossa, jotta kansalaisilla on mahdollisuus ja tarvittavat taidot osallistua kestävämmän ja reilumman maailman rakentamiseen.  

Mitä vaadimme?

Globaalikasvatuksen on oltava osa kehityspolitiikkaa.  

Kansalaisilla on oikeus saada tietoa maailmanlaajuisesta kehityksestä ja tavoista, joilla kestävää kehitystä voi edistää. Aktiivista kansalaisuutta tulee tukea, jotta ihmiset pystyvät toimimaan globaalisti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Globaalikasvatuksen tulee kuulua kaikille.  

Globaalikasvatus on sisällytettävä kaikkiin formaalia, non-formaalia ja informaalia kasvatusta ja koulutusta koskeviin poliittisiin ohjelmiin, jotta kaikenikäiset kansalaiset pystyvät osallistumaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.  

Kestävää kehitystä tulee tukea kasvatuksella ja koulutuksella.  

Kestävä kehitys ei toteudu ilman kansalaisia. Agenda 2030:n tavoitteen 4.7 mukaan kaikkien ihmisten tulee saada riittävät tiedot ja taidot kestävän kehityksen edistämiseen. Suomelle on laadittava suunnitelma, jolla varmistetaan, että tavoitteen 4.7 mukainen koulutus ja kasvatus toteutuvat ja että kaikki alan toimijat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen. 

Mitä teemme?

Tuemme kouluja globaalikasvatuksen toteuttamisessa.

Vahvistamme globaalikasvatusta opettajankoulutuksessa ja tarjoamme  täydennyskoulutusta opettajille, jotta he voivat edistää globaalikasvatusta omassa työssään. Vuonna 2017 Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeessa koulutimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa yli 2000 opettajaa toteuttamaan uuden opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta. Tuemme koulujen globaalikasvatusta myös vaikuttamalla oppikirjoihin ja opetusmateriaaleihin.

Vaikutamme lausunnoilla ja kannanotoilla.

Kirjoitamme päättäjille ja viranomaisille virallisia lausuntoja ja kannanottoja globaalikasvatuksen puolesta. Niillä olemme esimerkiksi aktiivisesti puolustaneet globaalikasvatuksen rahoitusta ja  vaikuttaneet valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin.

Tapaamme päättäjiä ja viranomaisia.

Vahvistamme päättäjien ja viranomaisten ymmärrystä globaalikasvatuksen tärkeydestä Suomessa ja EU:ssa keskustelemalla henkilökohtaisesti heidän kanssaan.  

Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä esimerkiksi ulkoministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Olemme kehittäneet muun muassa opettajien täydennyskoulutusta ja koulujen kehityskumppanuutta.

Teemme yhteistyötä globaalikasvatusjärjestöjen kanssa.

Työmme keskiössä on nostaa esille järjestöjen asiantuntemusta. Teemme vaikuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa.

Teemme yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin globaalia kansalaiskasvatusta käsittelevän HUB 4:n toimintaan. Koordinoimme kansainvälistä Bridge 47 -verkostoa, joka tuo yhteen globaalin kansalaiskasvatuksen toimijoita ympäri maailmaa vaikuttamaan Agenda 2030:n tavoitteen 4.7 puolesta.

Missä on menty eteenpäin?

Globaalikasvatus on opetussuunnitelmien ytimessä.

Olemme saaneet äänemme kuuluviin yhteistyössämme Opetushallituksen kanssa ja parantaneet globaalikasvatuksen asemaa opetussuunnitelmissa.  

Globaalikasvatuksen tärkeys kehitysyhteistyössä tunnistetaan paremmin.

Päättäjät ymmärtävät aiempaa paremmin, että globaalikasvatus on keskeinen osa maailmanlaajuista kehitysyhteistyötä, ei erillistä toimintaa. Kehitysyhteistyö on nähtävä globaalina, holistisena projektina, joka edellyttää globaalikasvatusta ja yhteiskunnallista muutosta kaikkialla.

Järjestöjen VGK-tuki pelastettiin.

Viestintä- ja globaalikasvatustuki aiottiin vuonna 2017 siirtää ulkoministeriöltä Opetushallituksen hallinnoitavaksi, jolloin tuki olisi suunnattu pelkästään kouluille. Kampanjoimme aktiivisesti jäsenjärjestöjemme kanssa puolustaaksemme järjestöjen mahdollisuuksia toteuttaa monimuotoista globaalikasvatusta ja kehitysviestintää.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii aktiivisemmin globaalikasvatuksen puolesta.

Olemme vaatineet opetus- ja kulttuuriministeriötä ottamaan aktiivisemman roolin globaalikasvatuksen edistämisessä. Vetosimme muiden järjestöjen kanssa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoseen vuonna 2017, jotta YK:n kestävän kehityksen tavoitteet huomioitaisiin paremmin kasvatuksessa ja koulutuksessa. Järjestöjen vaikuttamisen ansiosta Grahn-Laasonen käynnisti kestävän kehityksen suunnittelun opetus- ja kulttuuriministeriössä tiiviissä vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa.