Kuvassa on vihreään huiviin pukeutunut henkilö Agenda 2030 -aiheisen renkaan vieressä.
Kuva:
Mark Garten
UN Photo

Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 vaatii toimia kaikilta maailman mailta. Fingo tekee töitä sen puolesta, että Agenda 2030 huomioidaan aidosti Suomen ja EU:n politiikassa.

Mikä Agenda 2030?

YK:n Agenda 2030 on universaali kestävän kehityksen ohjelma, joka vaatii kunnianhimoisia toimia oikeudenmukaisuuden, ympäristön ja talouden kestävyyden puolesta. Tarkoituksena on taata nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvään elämään. Agenda 2030:n tavoitteet vaativat laajoja yhteiskunnallisia muutoksia ja kutsuvat kaikki muutostalkoisiin: valtiot, kansalaiset, yritykset ja järjestöt. 

Agenda 2030 edellyttää merkittäviä toimia kaikissa maailman maissa, myös Suomessa. Täällä on paljon työtä muun muassa sukupuolten välisen palkkatasa-arvon parantamisessa sekä ylikulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Samalla on tärkeää, että tuemme kestävää kehitystä globaalisti ja osallistumme äärimmäisen köyhyyden poistamiseen.

Kestävää kehitystä pitää edistää johdonmukaisesti, jotta politiikalla ei samaan aikaan satsata resursseja kestävän kehityksen edistämiseen ja vahingoiteta sitä. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tukeminen ja asevienti epädemokraattisiin maihin ovat selvästi kestävälle kehitykselle haitallisia toimia, jotka eivät kuulu johdonmukaiseen, kestävää kehitystä edistävään politiikkaan.

Suomen on kannettava vastuu siitä, mikä vaikutus toimillamme on rajojemme ulkopuolella. Fingo vaikuttaa aktiivisesti siihen, että Agenda 2030 huomioidaan Suomen ja EU:n politiikassa. Vahdimme, että päättäjien sitoumukset eivät jää vain puheiden tasolle vaan näkyvät oikeasti siinä, minkälaista politiikka meillä tehdään. Maapallon kestävä tulevaisuus riippuu siitä, minkälaisia päätöksiä täällä tehdään juuri nyt. 

Lisää tietoa Agenda 2030:sta löydät Suomen YK-liiton sivulta Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030.

Mitä vaadimme?

Suomen on otettava Agenda 2030 kaiken politiikkansa ohjenuoraksi.  

Seuraavan hallituksen tulee tehdä Agenda 2030:sta hallitusohjelmansa pohja ja päivitettävä kansallinen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelma. Lisäksi valtion budjetin on tuettava Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita ja periaatteita.  

EU:n painopisteiden vuosina 2019-2024 tulee tukea Agenda 2030:n toteutumista.  

Kestävän kehityksen tulee olla seuraavan komission tärkein painopiste vuosille 2019-2024. EU:n tulee laatia välittömästi kokonaisvaltainen kestävän kehityksen mukainen Eurooppa 2030 -strategia, joka toteuttaa Agenda 2030:a kaikilla politiikanaloilla.

Suomen tulee huomioida kansalaisyhteiskunnan rooli kestävän kehityksen toimeenpanossa.  

Suomen tulee huolehtia kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien osallisuudesta kestävän kehityksen toimeenpanossa takaamalla riittävät resurssit ja osallistumismahdollisuudet. Yhteiskunnan eri toimijoiden osallistuminen vahvistaa läpinäkyvyyttä ja auttaa pitämään päättäjät vastuussa päätöksistään. 

Mitä teemme?

Vaikutamme päättäjiin tapaamisissa ja kannanotoilla.

Tapaamme päättäjiä henkilökohtaisesti ja keskustelemme heidän kanssaan ajankohtaisista toimista, joilla päättäjät voivat edistää kestävää kehitystä. Teemme julkisia kannanottoja ja lausuntoja, joilla vaikutamme poliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Esimerkiksi vuonna 2017 annoimme valiokunnille useita lausuntoja kansallisesta kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelmasta ja saimme läpi useita tärkeitä muutoksia.

Toimimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa.  

Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa ylläpidämme Agenda 2030 -työryhmää, jossa jaetaan tietoa Agenda 2030:n toimeenpanosta ja suunnitellaan yhteistä vaikuttamistyötä.  

Vaikutamme Agenda 2030:n edistämiseksi EU:ssa.  

Toimimme aktiivisesti eurooppalaisen vaikuttamistyön parissa eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin HUB1-ryhmässä. HUB1 keskittyy kestävän kehityksen ja sitä tukevan johdonmukaisuuden edistämiseen. Johdamme ryhmän työtä toisena rinnakkaispuheenjohtajana.  

Edistämme kestävää kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta kansainvälisesti.  

Olemme mukana OECD:n kumppanuusfoorumissa (OECD PCSD Partnership), joka tuo yhteen valtiot, järjestöt ja yksityisen sektorin edistämään kestävää kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta ympäri maailman. Lisäksi toimimme YK:n ympäristöohjelma UN Environmentin johtamassa asiantuntijaryhmässä, joka kehittää johdonmukaisuudelle globaalia mittaria.  

Olemme mukana kansainvälisissä verkostoissa.  

Toimimme kestävän kehityksen edistämiseksi kansainvälisesti alueellisia ja kansallisia kattojärjestöjä kokoavassa Forus-järjestössä ja kestävän kehityksen Action for Sustainable Development –verkostossa. Osallistumme eurooppalaisen SDG Watch Europen työhön ja teemme yhteistyötä pohjoismaisten järjestöjen kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi.  

Edistämme kestävää kehitystä YK:ssa.

Olemme osallistuneet YK:n kestävän kehityksen huippukokoukseen Suomen delegaation edustajana ja tuoneet kokouksessa esiin suomalaisten kansalaisjärjestöjen kantoja ja suosituksia.

Arvioimme kestävää kehitystä muiden järjestöjen kanssa.  

Koordinoimme järjestöjen seurantaraportteja, joissa arvioidaan kestävän kehityksen tilaa Suomessa. Raportteja on jaettu laajalti poliitikoille ja virkamiehille, ja ne ovat olleet hyvin esillä myös valtioneuvoston kanslian vuosittaisessa Kestävän kehityksen seminaarissa. Tutustu järjestöjen arviointeihin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä Suomessa. Arvioinnit ovat osa Suomen vapaaehtoista maaraporttia (VNR, Voluntary National Review), joka julkaistiin kesäkuussa 2020. 

Toimimme kestävän kehityksen toimikunnassa ja seurantaverkostossa.  

Tuomme kansalaisjärjestöjen ääntä esiin pääministerin johtamassa kestävän kehityksen toimikunnassa, joka toimii asiantuntijana ja ohjaajana Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteuttamisessa. Lisäksi kuulumme kansallista toimeenpanoa seuraavaan seurantaverkostoon. 

Missä on menty eteenpäin?

Suomi raportoi Agenda 2030:sta ensimmäisten joukossa.  

Vuonna 2016 Suomi raportoi vapaaehtoisesti edistymisestään kestävän kehityksen suhteen YK:n  korkean tason seurantakokouksessa (HLPF). 

Suomi on tehnyt suunnitelman Agenda 2030:n toteuttamisesta.  

Suomi julkaisi ensimmäisten maiden joukossa selonteon Agenda 2030:n toteuttamisesta (pdf), ja monet yhteiskunnalliset toimijat pääsivät osallistumaan sen valmisteluprosessiin. Toivomme, että päivitetty selonteko laaditaan jo ensi hallituskaudella. 

Kestävä kehitys otetaan nyt huomioon budjetissa.

 Kestävää kehitystä ei saavuteta, ellei sitä huomioida valtion budjetissa. Rahaa pitää ohjata sellaiseen toimintaan, joka edistää kestävää kehitystä, ja ottaa pois toiminnasta, joka vahingoittaa kestävää kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ympäristölle haitallisten tukien poistamista. Suomi oli ensimmäisiä maita, jotka aloittivat kestävän kehityksen budjetoinnin.

EU käynnistää Agenda 2030:n toimeenpanon.  

Järjestöt ovat vaatineet jo Agenda 2030:n hyväksynnästä saakka, että EU laatisi konkreettisen toimeenpanosuunnitelman. Euroopan komissio on käynnistänyt asian alustavan valmistelun. Jäsenvaltioiden johtajat ovat ilmaisseet odottavansa kattavaa strategiaa EU:n Agenda 2030 -toimeenpanosta jo vuonna 2019.