Kuvassa on nuori oppilas, joka katsoo eteenpäin kynä kädessä.
Kuva:
Tobin Jones
UN Photo

Koulutus

Koulutus on kehityksen edellytys. Ilman luku- ja laskutaitoa emme voi vähentää köyhyyttä tai saavuttaa tasa-arvoa ja vakaata yhteiskuntaa. Vaadimme, että Suomi nostaa vahvan koulutusosaamisen kehitysyhteistyön keskiöön.

Mikä koulutus?  

Maailmanlaajuinen tarve opetuksen laadun parantamiseksi on valtava. Vaikka yhä useampi lapsi ja nuori kehitysmaissa pääsee kouluun, 60 prosenttia ei opi siellä edes perustaitoja.

Globaali eriarvoisuus koulutuksen suhteen on valtava: osa ihmisistä saa laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen, kun taas toiset eivät opi koulussa edes lukemaan ja laskemaan. Koulutus on ennakkoehto köyhyyden vähentämiselle, työpaikkojen luomiselle, tasa-arvolle, vakaille yhteiskunnille ja ilmastonmuutoksen torjunnalle. Koulutus on ihmisoikeus, joka on turvattava jokaiselle.  

Suomalainen koulutusosaaminen tunnistetaan ja koulujärjestelmäämme arvostetaan maailmalla. Silti Suomi ei osallistu kansainvälisiin koulutusalan yhteistyöverkostoihin eikä kohdista merkittävää osuutta kehitysyhteistyövaroistaan koulutukseen. Kahdenvälisessä avussa Suomen koulutukseen suuntaama kehitysrahoituksen osuus on pysynyt vaatimattomana.  

Koulutuksen roolin kasvattamiselle on suomalaisten vahva tuki: 2018 ulkoministeriön kehitysyhteistyön mielipidemittauksen mukaan enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen tulisi kehityspolitiikassa keskittyä ensisijaisesti koulutuksen edistämiseen. Teemme töitä sen eteen, että koulutus on tulevaisuudessa yhä vahvempi osa Suomen kehityspolitiikkaa ja että Suomi toimii koulutuksen sanansaattajana myös maailmalla. 

Mitä vaadimme?  

Koulutus nostetaan yhdeksi Suomen kehityspolitiikan kärkiteemoista.  

Koulutus ei tällä hetkellä lukeudu Suomen kehityspolitiikan neljän kärkiteeman joukkoon, vaikka valtaosa kansalaisista toivoo Suomen edistävän juuri koulutusta kehitysyhteistyössään. Koulutukseen suunnattavaa kehitysyhteistyörahoitusta on myös nostettava merkittävästi.

Suomi tukee kansainvälisiä koulutustoimijoita ja osallistuu niiden toimintaan. 

Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksen huippumaana. Tämä maine on lunastettava, ja Suomen tulee hakeutua aktiivisesti mukaan koulutusalan kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että panostukset koulutuksen laatuun saavat lisää huomiota ja resursseja myös monenkeskisessä yhteistyössä ja EU-tasolla.  

Suomi hyödyntää suomalaista koulutusosaamista kehityspolitiikassa.  

Koulutusjärjestelmämme on maailman parhaita. Tätä tulee hyödyntää vahvemmin myös kehitysyhteistyössä. Vaadimme, että Suomi tukee ja kehittää eri yhteistyömuotoja, joilla suomalaisten opetusalan ammattilaisten osaamista hyödynnetään paremmin.

Mitä teemme?  

Tapaamme päättäjiä ja viranomaisia.  

Keskustelemalla koulutuksen merkityksestä päättäjien ja viranomaisten kanssa vahvistamme heidän ymmärrystään koulutuksen merkityksestä kehitysyhteistyössä. Viranomaiset ovat osallistuneet myös aktiivisesti Koulutus ja kasvatus -työryhmämme toimintaan.  

Vaikutamme Suomen ja EU:n kehityspolitiikkaan.  

Kehityspoliittisessa vaikuttamistyössämme koulutus on yksi painopisteistä. Otamme kantaa Suomen ja EU:n kehityspoliittisiin linjauksiin ja vaadimme koulutukseen panostamista.  

Toimimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa.  

Jäsenjärjestöissämme löytyy merkittävää osaamista koulutuksen roolista kehitysyhteistyössä. Kampanjoimme yhdessä jäseniemme kanssa esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaalien alla. Vaadimme koulutuksen nostamista kehityspolitiikan painopisteeksi. 

Missä on menty eteenpäin?  

Ulkoministeriön tilaama selvitys suositti koulutuksen roolin vahvistamista kehitysyhteistyössä.  

Ulkoministeriön tilaama opetusalan kehitysyhteistyötä koskeva selvitys suositti, että Suomen tulee nostaa globaalia rooliaan koulutuksessa ja olla vaikuttamassa oppimisen kriisin ratkaisemiseen. Lisäksi suositeltiin vahvaa yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten järjestöjen kanssa.  

Järjestöjen osaamista arvostetaan ulkoministeriössä.  

Ulkoministeriön kehityspoliittinen osasto on asettamassa työryhmän kehitysmaita tukevan opetus- ja koulutusalan kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseksi Suomen vastauksena globaaliin oppimisen kriisiin. Fingo on kutsuttu mukaan työryhmään.