Kuvassa kolme henkilöä seisoo lime- ja perunakorien ympärillä.
Kuva:
Ryan Brown
Un Women

Gender

Sukupuoli määrittää pitkälti ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Köyhyys, ihmisoikeusloukkaukset ja väkivalta vaikuttavat eniten naisiin ja tyttöihin. Kestävän kehityksen tavoitteita ei voida saavuttaa, jos sukupuolten tasa-arvo ei toteudu.

Mikä gender?  

Naiset ja tytöt muodostavat yli puolet maapallon väestöstä. He kantavat kuitenkin kohtuuttoman suuren taakan köyhyydestä, eriarvoisuudesta, ihmisoikeusloukkauksista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Kun meillä Suomessa naisen euro on 80 senttiä, on tilanne globaalisti vielä hälyttävämpi: naisen euro on vain 50 senttiä.  

Sanotaan, että naisen kouluttamalla koulutat koko perheen. Koulutukseen ja työelämään pääsy jää kuitenkin edelleen monille tytöille haaveeksi. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet eivät toteudu globaalisti. Äidiksi tuleminen nuorena keskeyttää usein myös koulunkäynnin, mikä vaikuttaa naisten asemaan yhteiskunnassa. Jos tyttöjä ei saada kouluun ja naisia mukaan kehitykseen, köyhyyden ja nälän poistamisesta on turha haaveilla.  

Tasa-arvo tulee ottaa huomioon kaikessa kehitysyhteistyössä. Lähes aina kehitysyhteistyön tulokset koskettavat eri tavoin naisia ja miehiä. Läpileikkaavuuden lisäksi naisten ja tyttöjen oikeudet vaativat myös omia resursseja ja kohdennettuja toimia.  

Konservatiiviset voimat vahvistuvat maailmanlaajuisesti, ja Euroopassakin naisten itsemääräämisoikeus on uhattuna. Yhdysvallat on vetänyt tukensa seksuaaliterveyden ja -oikeuksien tukemiselta. Meidän tavoitteemme Fingossa on oikeudenmukainen maailma, jossa sukupuoli ei määritä kenenkään mahdollisuuksia elämässä. Suomen ja EU:n tulee puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia niin täällä meillä kuin maailmalla. 

Mitä vaadimme?  

Lisää resursseja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen.  

Suomen kehityspolitiikan ensimmäinen painopiste on naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema. Painotus ei kuitenkaan näy resursseissa: Suomen kehitysyhteistyöstä vain 38 prosenttia edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Tasa-arvotyö vaatii lupausten lisäksi myös resursseja.  

Tasa-arvo läpileikkaavaksi teemaksi kaikessa kehitysyhteistyössä.  

Sukupuolten tasa-arvo tulee ottaa läpileikkaavasti huomioon kaikessa Suomen ja Euroopan unionin kehitysyhteistyössä. Kehitysyhteistyön vaikutukset ovat usein epätasa-arvoisia, minkä vuoksi vaikutukset naisiin ja tyttöihin on otettava huomioon kehitysyhteistyön suunnittelussa.  

Suomen tulee toimia naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustajana.  

Sukupuolten tasa-arvon edistämisellä on ollut suuri merkitys Suomen kehittymisessä menestyneeksi maaksi. Nyt naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Euroopan unionissa uhatumpia kuin koskaan. Suomen tulee pitää tasa-arvokysymyksiä esillä äänekkäästi ja puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia. 

Mitä teemme?  

Tapaamme päättäjiä.  

Vaadimme, että Suomi ajaa sukupuoli- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa globaalisti.  

Vaikutamme tasa-arvoon Euroopan unionin kehityspolitiikassa.  

Syyskuussa 2015 hyväksytyn Gender Action Plan (GAP) II:n tavoitteena on sisällyttää tavoite sukupuolten tasa-arvosta kaikkiin EU:n ulkoisiin politiikkoihin. Toimintaohjelma on kunnianhimoinen ja teemme töitä sen eteen, että myös toimeenpano seuraisi kunnianhimoa.

Lisäksi vaikutamme siihen, että tulevassa GAP III:ssa tavoitetaso ei tule laskemaan ja sen laadinnassa hyödynnetään edellisen toimintaohjelman oppeja.  

Toimimme tiiviissä yhteistyössä jäsenistömme kanssa.  

Koordinoimme gender-työryhmää, jossa suunnittelemme yhteistä vaikuttamistyötämme. Osallistumme lisäksi Väestöliiton koordinoimaan SRHR-verkostoon (Sexual and Reproductive Health and Rights).  

Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisten järjestöjen tasa-arvotyöhön.  

Toimimme tasa-arvokysymyksissä aktiivisesti kehitysyhteistyöjärjestöjen eurooppalaisessa kattojärjestössä CONCORDissa. CONCORDin gender-työryhmässä suomalaisia järjestöjä edustaa oman gender-työryhmämme puheenjohtaja Riikka Kaukoranta Väestöliitosta. Vaikutamme siis aktiivisesti eurooppalaisiin kantoihin ja toisaalta saamme tukea kollegoiltamme ympäri Eurooppaa. 

Missä on menty eteenpäin?  

Kunnianhimoinen Gender Action Plan II.  

EU:n ensimmäinen toimintaohjelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, GAP, kattoi vuodet 2021–2015. Uudistetusta GAP II:sta saatiin huomattavasti kunnianhimoisempi, osittain järjestöjen vaikutuksesta. GAP II sisältää edeltäjäänsä verrattuna selkeät ja konkreettiset tavoitteet.  

Kehityspoliittisen toimikunnan vuosiraportti 2018.  

Suomen kehityspolitiikan tila 2018 -arvioraportti (pdf) käsitteli tasa-arvoa. Myytistä maan pinnalle ja mallimaaksi – Suomi kehitysmaiden naisten ja tyttöjen tasa-arvon vahvistajana esitteli monia järjestöjen jakamia kantoja. Raportti suosittaa esimerkiksi Suomea selkiyttämään tavoitteensa suhteessa tyttöjen oikeuksiin.

Naisten ja tyttöjen oikeudet esillä myös EU:ssa.  

Vaikka seksuaalioikeuksia vastustavat ryhmittymät ovat vahvistuneet Euroopassa, EU ei ole lamaantunut. Yhdysvaltojen vedettyä rahoituksen seksuaaliterveydeltä julkisti EU oman Spotlight -aloitteensa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Myös kehityspoliittiseen konsensukseen saatiin maininta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista muutamien jäsenmaiden vastustuksesta huolimatta.

Suomen hallitusohjelman kirjaukset

Suomen hallitusohjelmassa (2019) todetaan, että sukupuolinäkökulman vahvistamiseksi kehitysyhteistyössä Suomi tavoittelee vaiheittain EU:n linjauksen mukaisesti sitä, että uusista hankkeista 85 prosenttia sisältää sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä tavoitteita sekä sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista kaikessa kehitysyhteistyössä.