10 joulu 2019

Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat kaupungin näkökulmasta?


Aika:
10.12.2019 09:30 – 15:30
Osoite:
Kaupungintalon juhlasali, Pohjoisesplanadi 11–13
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
ilmainen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Helsingin kaupunki

Osallistava ja yhdenvertainen Helsinki: Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat kaupungin näkökulmasta? -seminaari

Kaupungit järjestävät asukkaille erilaisia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluista koulutukseen sekä palo- ja pelastustoimesta kaupunkisuunnitteluun. Osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä arvoja Helsingin kaupungin palvelujen tuottamisessa. Tavoitteena on, että palvelut ovat mahdollisimman saavutettavia, ja ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen laatuun ja sisältöön. Kaupungin tuottamat palvelut liittyvät olennaisesti moneen ihmisoikeuteen, kuten esimerkiksi oikeuteen koulutuksen saamiseen, oikeuteen osallistua päätöksentekoon sekä oikeuteen terveyden ylläpitämiseen. Ihmisoikeuksista kuitenkin harvoin keskustellaan kuntatasolla, vaikka kaupungin toiminta jo itsessään pyrkii turvaamaan asukkaiden ihmisoikeuksia tarjoamalla erilaisia palveluja.

Helsingin kaupungin järjestämä ”Osallistava ja yhdenvertainen Helsinki: Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat kaupungin näkökulmasta?”-seminaari on ensimmäisiä keskustelunavauksia ihmisoikeuksien merkityksestä kuntatasolla. Tilaisuudessa pohditaan ihmisoikeuksien roolia palvelujen kehittämisessä ja kaupunkien velvollisuutta edistää ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Seminaarissa julkistetaan Helsingin kaupungin uusi palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka keskiössä on helsinkiläisten ihmisoikeuksien turvaaminen. Helsingin kaupungin haluaa olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä niin Suomessa kuin maailmalla kaupunkilaisten ihmisoikeuksien turvaamisessa. Kaupunki rakentaa suunnitelman avulla oikeudenmukaista ja yhdenvertaista muutosta, jonka kaupunkilaiset haluavat nähdä.

YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmat (24/2, 27/4, 33/8 ja 39/7) koskevat erityisesti paikallishallinnon roolia ihmisoikeuksien turvaamisessa. Päätöslauselmissa on todettu paikallishallinnon merkitys ihmisoikeuksien edistämisessä sekä kannustettu kaupunkeja työskentelemään aktiivisesti ihmisoikeuksien ja sosiaalisen kestävyyden turvaamiseksi.

Aamupäivällä keskustellaan yleisesti ihmisoikeuksien merkityksestä kaupunkitasolla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Iltapäivällä on eri oppitunteja, joissa syvennytään yhdessä miettimään, miten palveluita voi kehittää erilaisten ihmisoikeusteemojen kautta. Oppitunnilla pohditaan muun muassa digitaalisia ihmisoikeuksia ja julkisten tilojen yhdenvertaisuutta, alla lisätietoja oppitunneista. Oppitunnit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten jos sinua kiinnostaa erityisesti jokin teema, niin kannattaa ilmoittautua nopeasti!

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 4.12. mennessä tämän linkin kautta: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/ihmisoikeusseminaari

Aamupäivän osuus on tulkattu suomenkieliselle viittomakielelle. Juhlasaliin on esteetön sisäänkäynti. Tilaan on mahdollisuus saada siirrettävä induktiosilmukka. Jos tarvitset sitä, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuus on avoin kaikille ja kutsua saa välittää eteenpäin.

Lisätietoja seminaarista ja esteettömyydestä antaa Nitin Sood, yhdenvertaisuussuunnittelija, nitin.sood@hel.fi, +358 40 190 2928.

Oppitunnit (ensimmäinen osa)

Oppitunti 1: Vallankumouksellisia visioita yhdenvertaisista kaupunkipalveluista

Kaupungit tarjoavat erilaisia palveluja kasvatuksesta ja koulutuksesta perusterveydenhoitoon ja kirjastopalveluja, jotka kuuluvat lähtökohtaisesti kaikille ihmisten taustasta huolimatta. Lisäksi uuden yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan Helsingin kaupunki haluaa kunnianhimoisesti kehittää turvallisempaa ja syrjimätöntä julkista tilaa, jossa kuka tahansa voi olla vapaasti omana itsensä. Palveluissa kuitenkin esiintyy syrjintää, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia.

Millaista syrjintää kaupungin palveluissa sitten esiintyy ja millä tavalla se ilmenee eri palveluissa? Oppitunnilla syvennytään erityisesti pohtimaan, että millä tavalla yhdenvertaisuutta voidaan edistää ja millä työkaluilla ehkäistään syrjintää sekä turvataan kaikkien ihmisoikeudet. Lisäksi oppitunnin aikana unelmoidaan yhdenvertaisista kaupunkipalveluista ja sanoitetaan unelmat ääneen.

Oppitunnissa keskustelevat Kulttuuria Kaikille -yhdistyksen vs. toiminnanjohtaja Aura Linnapuomi, Ruskeat tytöt -median hallintopäällikkö ja Kaikkien Koulu? -podcastin vetäjä Mona Eid sekä Hivpointin suunnittelija Anni Susineva.

Oppitunti 2: Kohti yhdenvertaisempaa kaupunkitilaa

Mitä on ihmisoikeusperustainen kaupunkisuunnittelu, minkälaisia suunnittelunormeja on olemassa, miten suunnitellaan inklusiivisempaa kaupunkia? Oppitunnilla pohditaan kaupunkisuunnittelua ihmisoikeusnäkökulmasta. Lisäksi osallistujat pääsevät itse pohtimaan omaa rooliaan yhdenvertaisemman kaupunkitilan luomisessa. Tavoitteena on tuoda kaupunkisuunnitteluun pehmeitä arvoja ja käyttäjänäkökulmaa.

Oppitunnin järjestää FEMMA Planning, joka on luovaan käyttäjälähtöiseen kaupunkisuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto. Maantietelijöiden Efe Ogbeide ja Milla Kallion perustama FEMMA Planning nostaa feminististen menetelmien avulla nostamme esille niitä kokemuksia ja ääniä jotka usein jäävät huomioimatta osallisuus- ja vuorovaikutusprojekteissa.

Oppitunti 3: Kaupunkilaisten digitaaliset ihmisoikeudet

Kaupungit pyrkivät entistä enemmän hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja työkaluja, joiden avulla kehitetään entistä laadukkaampia ja parempia palveluja kaupunkilaisille. Digitalisaatio usein nähdään ratkaisuna erilaisiin pulmiin, joka voi parantaa asiakaskokemusta ja helpottaa kaupunkilaisten arkea. Lisäksi se voi monilta osin edistää yhdenvertaisuutta. Digitalisaatio kuitenkin voi ylläpitää eriarvoisuutta eri väestöryhmien välillä, mikäli siinä ei huomioida ihmisoikeuksien turvaamista.

Oppitunnilla syvennytään tarkastelemaan digitalisaation tuottamaa muutosta ihmisoikeuksien näkökulmasta pohtimalla muun muassa saavutettavuutta, tekoälyn eettisyyttä ja digitaalista inkluusiota. Tarvitseeko meidän erikseen puhua digitaalisista ihmisoikeuksista tai digitaalisesta yhdenvertaisuudesta? Millä tavoin saavutettavuus edistää kaikkien ihmisten osallisuutta? Kuinka voidaan eettisesti käyttää kaupunkilaisten dataa loukkaamatta heidän oikeutta yksityisyyteen?

Asiantuntemustaan oppitunnilla jakavat valtiovarainministeriön hankekoordinaattori Sanna Juutinen, Sitran projektijohtaja Jaana Sinipuro, Electronic Frontier Finlandin puheenjohtaja Leena Romppainen ja Helsingin kaupungin vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantanen.

Oppitunnit (toinen osa)

Oppitunti 4: Turvallisemman tilan periaatteet kaupungissa

 Palvelujen yhdenvertaisuus vaatii aktiivisia tekoja, jotta palveluympäristö on mahdollisemman yhdenvertainen ja kaikilla on mahdollisuus käyttää palveluja. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönottaminen palvelutiloissa on yksi työkalu syrjimättömän ympäristön kehittämiseksi. Periaatteet viittaavat erityisesti turvallisuuden sosiaaliseen puoleen, jossa ihmiset käytöksellään ja asenteillaan vaikuttavat ympäristöön.

Helsingin kaupungin keskustakirjasto Oodi otti avautuessaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet, jotka ovat näkyvästi esillä asiakkaille kirjaston infotauluissa. Lisäksi Oodin henkilökunta laati erikseen työyhteisölle tarkoitetun turvallisemman tilan periaatteet, joiden avulla rakennetaan turvallisempaa ympäristöä. Oppitunnilla opitaan keskustakirjaston Oodin prosessista ja pohditaan yhdessä voisiko turvallisemman tilan periaatteita ottaa käyttöön laajemmin kaupungin eri palveluissa.

Oppituntia vetää keskustakirjaston Oodin informaatikko Samu Eeve, jonka aloitteesta kirjastossa laadittiin turvallisemman tilan periaatteet.  

Oppitunti 5: Ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja mahdollisuuksien kaupunki

Sukupuolten tasa-arvo on hyvän, oikeudenmukaisen ja ihmisoikeuksille rakentuvan kaupungin perusta. Se on oikeutta saada palveluita ja käyttää kaupunkitilaa ja ilman pelkoa syrjinnästä tai epätasa-arvoisista rakenteista. Tasa-arvoinen kaupunki on kaikille sukupuolille ja koko sukupuoli-identiteettien kirjoa edustaville kaupunkilaisille yhtä turvallinen, kotoisa ja täynnä mahdollisuuksia.

Mikä on juuri nyt ajankohtaista paikallisessa tasa-arvotyössä? Miten voidaan varmistaa, että kaupunkien palvelut edistävät kaikkien sukupuolten tasa-arvoa ja hyvinvointia? Tervetuloa saamaan uusia ideoita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja innostumaan käytännön esimerkeistä!

Oppitunnilla inspiroidutaan Helsingin tasa-arvohankkeen tuloksista tutkija Mervi Patosalmen johdolla ja kuullaan, millaisia sukupuolivaikutuksia palveluilla ja talousarviolla voi olla. Pohdintaa jatketaan Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen-, kaupunkiympäristön-, kulttuurin ja vapaa-ajan- sekä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Oppitunti 6: Yhdenvertainen osallisuus osallistuvassa budjetoinnissa

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia, jossa Helsinki käyttää 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Paneelin osallistujat tuovat esiin kokemuksia, siitä miten yhdenvertaisuus prosessin eri vaiheissa on huomioitu eri väestöryhmien näkökulmasta. Tarkoitus on paneutua siihen mitkä asiat ovat edistäneet yhdenvertaista osallisuutta ja mitä haasteita on ollut yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

Oppitunnin vetävät Helsingin kaupungin stadiluotsit Jarkko Laaksonen ja Silja Lindblad sekä vuorovaikutussuunnittelija Anu Markkola.