2 loka 2019

Maailma koulussa –seminaari: kohti aktiivista maailmankansalaisuutta


Aika:
2.10.2019 09:30 – 15:30
Paikkakunta:
Maksu:
ilmainen

Aika: ke 2.10.2019 klo 9:30-15:30
Paikka: oppimiskeskus Minerva, Helsingin yliopisto ((Siltavuorenpenger 5 A)

Opetuksen tärkeä tehtävä on kasvattaa lapsista ja nuorista maailmankansalaisia, jotka osaavat toimia aktiivisesti muuttuvassa maailmassa. Millaisia taitoja ja osaamista tarvitaan ja miten näitä voi opettaa?

Globaalikasvatusverkoston seminaarissa tutustutaan opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen teoriassa ja käytännössä. Luennolla tutkitaan opetussuunnitelman arvopohjaa ja pohditaan sen linkittymistä kestävään kehitykseen ja opetukseen käytännön tasolla. Toiminnallisissa työpajoissa tutustutaan globaalikasvatuksen pedagogiikkaan käytännössä.

Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston Minervassa. Työpajojen tarkat luokkatiedot ilmoitetaan luennon yhteydessä ja ne löytyvät myös vinkkitorin yhteydessä pidetyltä infopisteeltä. Seminaari järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkostoa koordinoi Fingo.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu seminaariin ja mieleisiisi työpajoihin pe 27.9. mennessä osoitteessa https://fi.surveymonkey.com/r/9WP28SJ. Yhteen työpajaan mahtuu enintään 20 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja: sanna.rekola@fingo.fi / 050 3176697

Vinkkitori ja infopiste
Seminaarin yhteydessä järjestetään Minervan aulassa klo 9:30 alkaen koko päivän mittainen vinkkitori. Torilla voit tutustua järjestöjen tuottamiin opetusmateriaaleihin ja saada vinkkejä opetukseen. Torin yhteydessä on myös seminaarin infopiste, josta löytyvät tiedot työpajaluokista.

Aikataulu:

10:15-11:45 Luento: Kohti aktiivista maailmankansalaisuutta, Minervatori
11:45-12:30 Lounastauko
12:30-13:55 Työpajat, osa 1
1.    Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn
2.    Suomen Lähetysseura Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
3.    Taksvärkki ja Rauhanpuolustajat: Globaalia mediaa
4.    Eettisen kaupan puolesta ry: Kännyköitä ja vastamainontaa
5.    Seta: Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus
6.    Opinkirjo: Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä – alakoulun yhteiskunnallinen kasvatus
7.    FEE Suomi ja Siemenpuu: Ilmastonmuutos ja etelän äänet
8.    Nuorten Akatemia ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta
9.    Amnesty: Ihmisoikeudet tutuiksi ja osaksi opetuksen arkea
10.    Suomen Pakolaisapu: Miten käsitellä pakolaisuutta opetuksessa?
13:55-14:05 Tauko
14:05-15:30 Työpajat, osa 2
11.    Opettajat ilman rajoja: Failure and success in development aid & questioning stereotypes
12.    Maailmankoulu: Feministinen ja antirasistinen pedagogiikka osana globaalikasvatusta
13.    Kriittisen matematiikan alkeet
14.    Suomen Punainen Risti: Ilmiönä maailman riskit
3.    Taksvärkki ja Rauhanpuolustajat: Globaalia mediaa
4.    Eettisen kaupan puolesta ry: Kännyköitä ja vastamainontaa
6.    Opinkirjo: Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä – alakoulun yhteiskunnallinen kasvatus
7.    FEE Suomi ja Siemenpuu: Ilmastonmuutos ja etelän äänet
8.    Nuorten Akatemia ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta
10. Suomen Pakolaisapu: Miten käsitellä pakolaisuutta opetuksessa?

Työpajakuvaukset:

1.    Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn
Koulu ja opetus tarjoavat mahdollisuuden käsitellä ja haastaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Työpajassa tutustutaan uudenlaiseen Sheboard -sovellukseen, jonka avulla voi tarkastella median ja sosiaalisen median ilmiöitä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista. Työpajassa kokeilemme käytännössä sovelluksen käyttöä ja siihen liittyvää Sanoista tehty-tehtäväpakettia. Tehtävät aktivoivat keskustelemaan ja toimimaan tasa-arvon puolesta sekä pohtimaan digitalisaation merkitystä sukupuolten tasa-arvon kannalta paikallisesti ja globaalisti. www.plan.fi / www.globaalikoulu.net  

2.    Suomen Lähetysseura Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
Uskonnot ja katsomukset ovat osa kulttuuriamme. Miten ”luemme” katsomusten moninaisuutta ympärillämme ja minkälaisia mielikuvia saamme niistä mediasta? Miten voidaan lisätä katsomusdialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa? Työpajassa käsittelemme näitä kouluissa mietintää herättäviä, ajankohtaisia kysymyksiä. Harjoituksissa pohdimme katsomusten moninaisuutta, niihin liitettyjä stereotypioita ja harjoittelemme käytännön dialogitaitoja toiminnallisten oppimateriaalien avulla.  https://felm.suomenlahetysseura.fi/seurakunnalle/materiaalit/  

3.    Taksvärkki ja Rauhanpuolustajat: Globaalia mediaa
Maailman äänet ja Läntisen tuolla puolen ovat normikriitisiä mediakasvatusmateriaaleja, jotka johdattavat streotypioiden taakse ja vahvistavat oppilaan omaa toimijuutta median tuottajana. Työpajassa tutkitaan toiminnallisin menetelmin median välittämiä käsityksiä “meistä ja muista”, “läntisestä ja ei-läntisestä”. Osallistujat saavat pajasta mukaan käytännöllisiä toimintamalleja tulevalle uralleen kriittisinä mediakasvattajina. www.taksvarkki.fi / www.rauhanpuolustajat.fi / http://lantisentuollapuolen.rauhanpuolustajat.org/  

4.    Eettisen kaupan puolesta ry: Kännyköitä ja vastamainontaa
Mistä kännykät tulevat? Miten globaalia elektroniikan tuotantoa voi muuttaa kestävämmiksi? Minkälaista keskustelua kännykkämainokset ja mainosparodiat herättävät oppitunnilla? Eetin työpajassa pilotoidaan pienryhmissä uusia osallistavia harjoituksia, kuten videota, karttaa, valokuvasarjaa ja vastamainoksia. Tehtäviä hiotaan syksyn aikana yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä ladataan ilmaiseksi saataville verkkoon: www.eetti.fi/oppimateriaalit.

5.    Seta: Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus
Setan työpajassa tutustutaan normitietoiseen kasvatukseen sekä erityisesti sukupuolinormeihin ja niiden ilmenemiseen koulumaailmassa. Normitietoisuus on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Työpajassa tutkitaan normeja ja pohditaan, miten haitallisia normeja voidaan kyseenalaistaa ja purkaa. Työpaja antaa valmiuksia toteuttaa pops:iin kirjattua perusopetuksen tehtävää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. www.seta.fi

6.    Opinkirjo: Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä – alakoulun yhteiskunnallinen kasvatus
Työpajassa perehdytään toiminnallisiin menetelmiin, joiden tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita vaikuttamaan ensin lähiympäristöönsä ja sitä kautta laajemmin ympäröivään maailmaan. Työpajassa pohditaan alakoulun yhteiskunnallista kasvatusta, maailmankansalaisen taitoja ja niiden kehittymistä sekä tutustutaan konkreettisiin työtapoihin ja harjoitteisiin, joiden avulla asiaan voidaan tarttua opetuksessa. Työpajassa hyödynnetään alakoulun yhteiskunnalliseen kasvatukseen soveltuvaa Yks, kaks toimimaan! –materiaalia ja Maailmanpaja-oppaan globaalikasvatustehtäviä. www.opinkirjo.fi

7.    FEE Suomi ja Siemenpuu: Ilmastonmuutos ja etelän äänet
Ylikulutus, kuudes sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos – tulevaisuuden uhkakuvat voivat aiheuttaa niin turhautumista ja pelkoa kuin tosiasioiden kieltämistä ja torjumista. Tunteisiin ja reaktioihin on tärkeää suhtautua avoimesti. Lisäksi niiden vieminen toiminnaksi on mitä parhain lääke ahdistukseen. Työpajan osallistujana pääset sukeltamaan Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeeseen ja saat samalla konkreettisen kokemuksen siitä, millaista kansalaisjärjestön kouluvierailutoiminta voi olla. Tutustumme Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin – erityisesti ilmastonmuutokseen – kokonaisvaltaisesti, tuoden etelän ja pohjoisen välisiä kytköksiä esiin konkreettisin esimerkein. Saat matkaasi monipuolisen tietopaketin ilmastonmuutostematiikan käsittelyyn. www.feesuomi.fi / www.siemenpuu.org

8.    Nuorten Akatemia ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta
Mitä tiedät EU:n ainoasta alkuperäiskansasta? Kuinka käsitellä saamelaisuutta lasten ja nuorten kanssa? Tule täydentämään tietojasi ja innostumaan aiheesta! Dihtosis-työpajassa perehdytään saamelaisuuteen toiminnallisten harjoitusten kautta. Työpajan avulla pyritään nostamaan saamelaiset ja saamelaiskulttuuri osaksi meidän kaikkien arkitietoa. Aiheen monipuolinen käsittely ehkäisee saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää pitkällä aikavälillä, vahvistaen samalla saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä. Saamelaisuutta voi käsitellä monella eri oppitunneilla, missä tahansa vaiheessa opinpolkua. Kaikille osallistujille jaetaan maksuton Dihtosis-menetelmäopas, mikä sisältää 18 toiminnallista harjoitusta saamelaisuuden käsittelyyn nuorten kanssa. Kuluva vuosi 2019 on YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi, joten aiheen käsittely on ajankohtaisempaa kuin koskaan! www.nuortenakatemia.fi

9.    Amnesty: Ihmisoikeudet tutuiksi ja osaksi opetuksen arkea
Työpajassa tutustutaan ihmisoikeuksiin, niiden käsittelyyn luokkahuoneessa sekä opetuksen ihmisoikeusperustaisuuteen. Paja sisältää toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä käsitellä oikeuksia todellisten tarinoiden kautta, sekä keinoja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Esimerkkinä toimii Amnestyn vuosittainen Koulujen kirjemaraton -kampanja, jossa toimitaan ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten puolesta maailmanlaajuisesti. Pajassa jaetaan myös vinkkejä ihmisoikeuskasvatusmateriaaleista eri ikäryhmille. www.amnesty.fi

10.    Suomen Pakolaisapu: Miten käsitellä pakolaisuutta opetuksessa?
Pakolaisavun työpajassa opitaan globaalista pakolaisuudesta, eläydytään pakolaisten ja siirtolaisten asemaan ja pohditaan, kuinka käsitellä pakolaisuutta eri-ikäisten oppijoiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan globaalikasvatukseemme! www.pakolaisapu.fi

11.    Opettajat ilman rajoja: Failure and success in development aid & questioning stereotypes
As part of Development Education, this workshop reviews some harmful practices in delivering aid to developing countries. Good intentions are not enough. During the workshop, we will also analyse the roots of stereotypes and whether they represent the truth. We will analyse different sources were stereotypes are presented, such as in some textbooks, magazines and NGO’s fundraising campaigns. We will deepen on why people usually rely on stereotypes and how can we debunk them. www.opettajatilmanrajoja.fi  

12.    Maailmankoulu: Feministinen ja antirasistinen pedagogiikka osana globaalikasvatusta
Mitä opettajat niin Kuhmoisessa kuin Helsingissä tarvitsevat käsitelläkseen eriarvoisuutta tai syrjintää koululuokissa? Maailmankoulun toiminnallisessa työpajassa pureudutaan tämän päivän antirasismin sekä sukupuolisensitiivisyyden käsitteisiin ja kysymyksiin Suomessa globaalikasvatuksen näkökulmista. Työpajan tavoitteena on tehdä kriittistä globaalikasvatusta tunnetuksi ja sitoa yhdenvertaisuuskasvatus tämän päivän luokkahuoneen ilmiöihin. Työmme Maailmankoulussa pohjautuu ymmärrykseen siitä, että yhteiskuntarauha vahvistuu positiivisen sisällön läsnäololla opetuksessa, ei pelkästään negatiivisen tai stigmatisoivan sisällön poissaololla. Pääsemme toiminnallisten menetelmien avulla keskustelemaan erilaisista käsitteistä sekä jakamaan ymmärrystä syrjinnän vastaisesta työstä aktiivisena, ei passiivisena, kasvatustyönä. www.rauhankasvatusinstituutti.fi / www.maailmankoulu.fi

13.    Kriittisen matematiikan alkeet
Millä tavalla moraali suhtautuu matematiikkaan? Kriittinen matematiikka on pedagoginen suuntaus, joka pyrkii matematiikkaan liittyvien eettisten ja poliittisten kytkösten huomaamiseen ja analysoimiseen. Kriittisen matematiikan työpajassa tartumme toiminnallisiin matemaattisiin harjoituksiin, joiden kautta ymmärrämme paremmin sovellettua matematiikkaa. Erityisesti keskitytään yhteiskunnallisiin kysymyksiin, unohtamatta yksittäistä ihmistä. Yhteiskunnissa matematiikkaa käytetään kuvaamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, mutta kuvaamisen sijaan saatetaan päätyä uudelleenmäärittelemään sosiaalisia konteksteja. Työpajassa toteutettavien harjoitusten kautta tähän myllyyn pääsee itse osallistumaan.

14.    Suomen Punainen Risti: Ilmiönä maailman riskit
Millainen on pakolaisen polku? Kuinka epidemioita hallitaan? Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on? Miten voitaisiin parhaiten selviytyä maailman riskeistä? Miksi maailmalla tapahtuvista riskeistä keskusteleminen on tärkeää? Pajassa tutustutaan tulevaisuuden visioihin, ja uuteen Punaisen Ristin Riskien keskellä -kokonaisuuteen ja ideoidaan monialaista oppimista maailman eri riskien kautta. Riskien keskellä -teeman voi soveltaa kaikille luokka-asteille ja se toimii monipuolisena pohjana erilaisille oppimiskokonaisuuksille. Osallistujat, ottakaa oma mobiililaite mukaan. www.riskienkeskella.fi