Uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisterin nimi  

Fingon uutiskirje-postituslista

Rekisterinpitäjä  

Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry  

Johtaja, viestintä
+358 50 317 6710 

Lisäksi käyttöoikeudet listojen ylläpitoon ovat verkkoviestinnän ja -kehityksen asiantuntija Simo Hellstenillä.

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet  

Rekisteri on tarkoitettu Fingo ry:n uutiskirjeiden toimittamiseen. Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin ilman ilmoittautuneen suostumusta. Rekisteriä ei luovuteta eteenpäin 

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötietojen ryhmät 

  • Sähköpostiosoite

Henkilötietojen säilyttämisaika  

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun henkilö irtisanoutuu listoilta tai pyytää itse osoitteensa poistamista listalta 

Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin  

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaanTietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä 

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua  

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä 

Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä 

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa  

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön luopuneen oikeudestaan olla vastaanottajana jäsenet-listalla. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.  

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle  

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.  

Tietojen luovutukset ja siirrot  

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttääHenkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon.