Fingon sähköpostilistojen rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste koskee seuraavia Fingon hallinnoimia sähköpostilistoja: 

Uutiskirjeelle ja jäsenet-listalle on omat selosteensa.

Rekisterin nimi 

Fingon sähköpostilistat. 

Rekisterinpitäjä 

Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry

Johtaja, viestintä
+358 50 317 6710 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii järjestön toimistokoordinaattori Heli Mäki-Hakola, heli.maki-hakola@fingo.fi  Lisäksi käyttöoikeudet listojen ylläpitoon on järjestelmäsuunnittelija Kalle Korhosella.

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet 

Fingon sähköpostilistojen (jäljempänä "listojen") tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenotto henkilöihin, jotka ovat liittyneet Fingon sähköpostilistoille. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(a) on rekisteröidyn itsensä antama suostumus. Tietolähteenä toimii Fingon sähköpostilistoille rekisteröityvä henkilö itse. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötietojen ryhmät: 

  • Sähköpostiosoite 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun henkilö irtisanoutuu listoilta. Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön luopuneen oikeudestaan olla vastaanottajana sähköpostilistalla. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu. 

Tietojen luovutukset ja siirrot 

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon.