Uutinen

Valtioneuvosto päätti kehitysyhteistyön valtuuksista

Sirpa Mäenpää
30.5.2000

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston lehdistötiedote 31.05.2000; valtioneuvosto päätti kehitysyhteityön valtuuksista; ulkoministeriö selvittää avun painopisteitä

Valtioneuvosto päätti tänään Suomen kansainvälisen kehitysyhteistyön sitoumusvaltuuksien kohdentamisesta. Sitoumusvaltuuksilla tarkoitetaan valtion talousarviossa olevia varauksia kulloistakin budjettivuotta seuraaville vuosille. Valtuudet mahdollistavat kehitysyhteistyön suunnittelun ja sitoumusten tekemisen vuotta pidemmille ajanjaksoille. Talousarviossa edellytetään, että valtioneuvosto tekee vuosittain päätöksen seuraavien vuosien valtuuksien kohdentamisesta.

Vuoden 2000 talousarviossa oli kehitysyhteistyön valtuuksiin varattu kaikkiaan 1 520 miljoonaa markkaa. Näistä monenkeskiseen yhteistyöhön oli varattu 500 miljoonaa markkaa, joista valtioneuvosto päätti kohdentaa kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten lisärahoituksiin 470,9 miljoonaa markkaa. Maa- ja aluekohtaiseen yhteistyöhön oli varattu 520 miljoonan markan valtuudet, joista valtioneuvosto päätti kohdentaa 416,8 miljoonaa markkaa eri maille ja alueille. Muiden käyttösuunnitelman kohtien valtuuksia ei jaettu talousarviota yksityiskohtaisemmin. Valtuuksien jakautuminen ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta taulukosta (http://global.finland.fi/tietoa/tilastot/). Valtioneuvoston päätös oli ulkoasiainministeriön esityksen mukainen.

Ulkoasiainministeriössä on kehitysyhteistyöministeri Satu Hassin johdolla vireillä kehitysyhteistyön tulevia painotuksia koskeva selvitystyö. Selvityksessä tarkastellaan yhteistyön tavoitteita ja sen suuntaamista eri toimialoille ja eri maihin. Koska selvitystyö on kesken, ulkoasiainministeriö ei halunnut tässä vaiheessa esittää käytettäväksi kaikkia talousarvion valtuuksia. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2000 loppupuolella ja sen tulokset voidaan niin ollen ottaa huomioon ensi vuoden valtuuspäätöksen valmisteluissa, joihin nyt käyttämättä jääneet valtuudet antavat liikkumavaraa.

Nyt tehdyn valtuuspäätöksen perusajatuksena on, että valtuuksia ei kohdenneta uusiin hankkeisiin uusissa maissa. Yhteistyötä ei myöskään laajenneta muissa kuin keskeisissä yhteistyömaissa. Niissäkin yhteistyön tulevaisuuteen vaikuttavat mm. ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallinnon kehittyminen.

Lisätietoja ulkoasiainministeriössä antavat yksikönpäällikkö Sirpa Mäenpää, (09) 1341 6283, sähköposti sirpa.maenpaa@formin.fi sekä tiedotusyksikössä Katri Kaarniala, (09) 1341 6029, 040 748 3596, sähköposti katri.kaarniala@formin.fi.