Uutinen

Pohjoismaat sitoutuvat vammaisasioihin kehitysyhteistyössä

Tuija Halmari
17.11.2000

Pohjoismaiden ulko- ja kehitysyhteistyöministeriöiden ja vammaisalan järjestöjen edustajat kokoontuivat Kööpenhaminaan 13-14.11.2000 pohtimaan vammaisten roolia kehitysyhteistyössä. Konferenssin nimi oli Nordic Development Cooperation and Disability Dimension. Good practicies - Challengies of Inclusion.

13.11. konferenssissa olivat läsnä myös Tanskan, Ruotsin, ja Suomen kehitysyhteistyöministerit, ja Norjan ministerin edustaja. Kullakin heistä oli puheenvuoro, ja lisäksi he julkistivat yhteisen kommunikean.

Kommunikeassa ministereillä on tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia korostava näkökulma. Pohjoismaiden päätavoite kehitysyhteistyössä - köyhyyden vähentäminen -.ei onnistu , ellei vammaisia oteta huomioon. Vammaiset ovat usein yhteiskunnan köyhimpiä ja syrjityimpiä jäseniä , jotka jäävät koulutuksen, työelämän ja kaikkien palvelujen ulkopuolelle Ministerien mukaan vammaiskysymysten esiin nostaminen ja sisällyttäminen sekä kahdenväliseen että monenväliseen kehitysyhteistyöhön on siksi välttämätöntä. Ministerit nojautuivat myös lukuisiin YK:n hyväksymiin sopimuksiin ja julistuksiin , joiden mukaan vammaisten ihmisoikeudet on taattava kaikkialla maailmassa .

Puhuessaan konferenssissa Suomen kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi nosti esiin vammaisjärjestöjen roolin ja yhteistyön merkityksen niiden kanssa kaikilla tasoilla. Hän korosti vammaisten naisten ja lasten oikeuksia, ja sitä, että kaikissa terveydenhuoltoon ja koulutukseen liittyvissä kehitysyhteistyöhankkeissa vammaisten huomioiminen on erityisen tärkeää.

Kaikkien ministerien mukaan Pohjoismaat toimivat tulevaisuudessa monella eri foorumilla vammaisasian puolestapuhujina. Erityisen tärkeinä tahoina he näkevät YK-järjestelmän, kansainväliset rahoituslaitokset sekä alueelliset organisaatiot, jossa Pohjoismaat voivat halutessaan yhdessä nostaa vammaisdimension esiin.

Pohjosmaiset vammaisjärjestöt muotoilivat myös yhteisen, ministerien kommunikeaa täydentävän kannanoton, jossa konkretisoitiin asioita vähän pitemmälle. Järjestöt haluavat dialogia ja informaationvaihtoa maidensa virallisten tahojen kanssa, ja ovat valmiita yhteistyöhön kaikilla eri alueilla. Vammaiskysymysten sisällyttäminen monimutkaisiin päätöksentekorakenteisiin ei onnistu ilman vammaistietoisuuden lisäämistä päättäjien ja virkamiesten keskuudessa. Vammaisjärjestöt puolestaan eivät voi vaikuttaa , elleivät he saa tietoa asioista.

Konferenssissa oli edustajia myös kehitysmaista , Ugandasta ja Etelä-Afrikasta. Näiden maiden kanssa muilla pohjoismailla - sekä järjestöillä että valtioilla - on ollut läheistä yhteistyötä liittyen vammaiskysymyksiin. Etelän järjestöjen edustajat konkretisoivat esimerkein konferenssissa käsiteltäviä asioita. Erityisen merkityksellisenä he toivat esiin seuraavan vuosikymmenen Afrikan vammaisten vuosikymmenenä (African Decade) , jonka aikana sekä avunantajien että paikallisten tahojen voimin pyritään vammaisten aseman parantamiseen Afrikassa.

Paikalla oli myös lukuisia edustajia monenvälisen kehitysyhteistyön eri organisaatioista (mm. YK-järjestöt, Maailmanpankki). Kansainvälisten järjestöjen läsnäolo oli jo osa sitä dialogia, jota niiden kanssa toivotaan jatkossa tehostettavan.

Konferenssin päätöspuheessa YK:n erikoisraportööri Bengt Lindqvist totesi, että tuskin missään muualla maailmassa neljää maata - ministerien arvovallalla - saataisiin sitoutumaan vammaisasioihin siten kuin tässä konferenssissa on tapahtunut. Se on saavutus ja haaste.

Seuraava askel on toimintalinjausten ja - suunnitelmien tekeminen kussakin Pohjoismaassa. Norjassa tällainen suunnitelma tosin on jo olemassa. Suomessa prosessi alkaa Ulkoministeriön ja vammaisjärjestöjen yhteistapaamisella lähiaikoina.

***

Ministerien julkilausuma sekä vammaisjärjestöjen kannanotto ovat kokonaisuudessaan nähtävissä netissä osoitteessa: http://global.finland.fi/tietoa/toimialat/index.html

YK:n yleisohjeet vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamisesta / Standard Rules netissä: http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm

Maailmanpankin web-sivuilla on paljon vammaisasiaa. Osoite: http://worldbank.org

Suomen vammaisjärjestöistä konferenssiin osallistuivat:

Kalle Könkkölä (kalle.konkkola@stm.vn.fi) ,FIDIDA ry Marja Pihnala (marja.pihnala@invalidiliitto.fi), Invalidiliitto ry Markku Jokinen (markku.jokinen@kl-deaf.fi) , Kuurojen Liitto ry Arto Vanhanen, Finlandsvenska Synskadade rf Anu Kaivonen (anu.kaivonen@kt.nkl.fi), Näkövammaisten keskusliitto ja Tuija Halmari (fidida@kaapeli.fi), FIDIDA ry

Tiedotteen laati Tuija Halmari, puh. 6131 9278.