Uutinen

Kunnissa vaikutetaan oikeudenmukaiseen maailmankauppaan

Eduskuntapuolueet suhtautuvat pääasiassa myönteisesti kuntien lähi- ja luomuruoan sekä Reilun kaupan tuotteiden käyttöön. Kuntien itsenäistä roolia päätöksentekijänä korostetaan, mutta hankintasäännöksiäkään ei pidä unohtaa.
Lotta Tynkkynen
29.9.2004

Vaalien alla Ruoka-ajan kampanjajärjestöt nostavat esiin kuntien hankintapolitiikan roolin maailmanlaajuisen köyhyyden ja nälän poistamisessa. Kunnissa on yli 5 000 suurtalouskeittiötä, jotka käyttävät ruokaan 300 miljoonaa euroa vuodessa. Mikäli kunnat alkaisivat suosia ruokahankinnoissaan Reilun kaupan tuotteita sekä luomu- ja lähiruokaa, olisi sillä vaikutusta koko globaalin ruokatalouden oikeudenmukaisuuden toteutumiseen.

Kampanjointiin liittyen pyydettiin kaikkia eduskuntapuolueita ottamaan kantaa kuntien ruokahankintoihin liittyviin kysymyksiin. Tiedustelu tehtiin sähköpostitse, johon kaikki kahdeksan puoluetta vastasivat. Puolueiden vastauksista heijastui yksimielisen positiivinen suhtautuminen kestävän kehityksen periaatteeseen, mutta näkemyseroja tämän periaatteen toteuttamisen suhteen oli löydettävissä.

Puolueita pyydettiin ottamaan kantaa siihen, näkevätkö ne kunnilla olevan roolia maailmankaupan oikeudenmukaisuuden toteutumisessa. Kaikki puolueet totesivat, että jonkinlainen rooli kunnilla kyllä on. Muun muassa vihreät, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja kokoomus pitivät kuntien roolia merkittävänä. Keskusta ja SDP taas korostivat enemmän muiden tahojen, kuten EU:n vaikutusta.

Kaiken kaikkiaan suurin osa puolueista oli sitä mieltä, että kestävän kehityksen periaatteet on hyvä ottaa hankinnoissa huomioon, koska kunnat voivat hankintojensa kautta toimia esimerkkinä kuluttajille ja siten ainakin välillisesti vaikuttaa maailmankaupan oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Puolueilta kysyttiin myös, täytyisikö kuntien joukkoruokailuissa lisätä luomu- ja lähiruoan sekä Reilun kaupan tuotteiden käyttöä ja oltaisiinko kuntien ruuanhankintakustannuksia näiden tuotteiden vuoksi valmiita nostamaan. Vihreät ja vasemmistoliitto pitivät kustannusten nostamista perusteltuna, jos sillä saadaan eettiseltä laadultaan parempia tuotteita. Keskusta ja SDP muistuttivat kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen ja EU-direktiivien huomioimisesta. Kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, RKP ja kokoomus suhtautuivat reiluihin ruokahankintoihin positiivisesti, mutta korostivat kuntien itsenäistä roolia päätöksentekijänä.

Kuntien siis toivotaan kiinnittävän ruokahankinnoissaan huomiota myös eettisiin perusteisiin, mutta varsinaista vetovastuuta reilumman ruokatalouden edistämisestä suurin osa puolueista ei halunnut ottaa.


Puolueiden vastaukset kokonaisuudessaan

1. Näettekö kunnilla olevan roolia maailmankaupan oikeudenmukaisuuden toteutumisessa ja millainen roolin tulisi olla?

Keskusta:

"Kunnat eivät ole varsinainen neuvotteluosapuoli maailmankaupan eri virallisissa järjestelmissä, mutta epäsuoraa vaikutusta niiden käyttäytymisellä toki on. Esimerkiksi jos kuntakentällä syntyisi laajempaa kysyntää kehitysmaista tuotaville tuotteille, voisivat tuotteiden maahantuojat laajentaa toimintaansa nykyistä voimakkaammin. Kestävän kehityksen edistäminen niin kotimaassa kuin globaalistikin tulisi kuulua luontevana osana kaikkeen, erityisesti julkiseen toimintaan. Maailman kaupan oikeudenmukaisuus on laaja kokonaisuus, jonka olennainen osa on eri politiikkalohkojen keskinäinen yhteensopivuus."

 

Kokoomus:

"Kunnan toiminnassa ja hankinnoissa on otettava huomioon kestävän kehityksen periaate. Kestävä kehitys pitää sisällään myös pyrkimyksen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen maailmankaupassa. Kunnalla on ratkaiseva rooli sen omista hankinnoista päätettäessä (kilpailutussäännökset tietysti huomioon ottaen) ja kestävä kehitys on yksi päätöksentekoon vaikuttavista kriteereistä."

 

Kristillisdemokraatit:

"Me kaikki, niin pienet kuin suuret tahot, voimme vaikuttaa maailmankaupan oikeudenmukaisuuteen. Kunnat voivat sen tehdä omien hankintojensa kautta."

 

Perussuomalaiset:

"Kuntien liikevaihto suurien laitosten ylläpitäjinä on suuri valtakunnallisesti. Sen lisäksi kunnat voivat toimia malleina asiakaskuntalaisilleen sekä muulle ympäröivälle yhteiskunnalle. Koulujen kauttahan kunnat opettavat kansalaisiaan."

 

RKP:

"Kunnat voisivat toki käyttää Reilun kaupan tuotteita ja sitä kautta tehdä työtä asian eteen. Erilaisia yhteistyöprojekteja tai muuta vastaavaa koskisi varmaan vaan suurimpia kuntia."

 

SDP:

"Kauppapolitiikan kysymykset kuuluvat Euroopan unionille ja Suomessa valtiolle, joten niihin vaikutetaan ensisijaisesti hallituksen ja eduskunnan kautta."

 

Vasemmistoliitto:

"Työntekijöiden aseman parantamiseksi eri puolilla maailmaa tarvitaan sitovia sääntöjä, mutta myös kuluttajien valinnoilla on suuri merkitys, koska ne näyttävät mallia siitä, että reilumpi maailmankauppa on mahdollista. Kuntien vaikutusmahdollisuudet tässä asiassa perustuvatkin ennen muuta niiden rooliin suurina kuluttajina: ne voivat toimia hyvänä esimerkkinä siitä, että ostopäätöksissä voi ja pitää ottaa huomioon myös muita tekijöitä kuin tuotteen hinta."

 

Vihreät:

"Koko julkinen sektori käyttää vuosittain noin 20 miljardia euroa julkisiin hankointoihin. Kunnilla on siten erittäin hyvät mahdollisuudet lisätä maailmankaupan oikeudenmukaisuutta tekemällä fiksuja hankintoja. Kysyntä on suurin valmistustapoja ja niiden oikeudenmukaisuutta ohjaava tekijä, joten kuntien tulisi toimia kuten 'valistunut kuluttaja` ja ohjata omilla valinnoillaan koko tuotantoa kestävämpään suuntaan.

Muutama kunta on käyttänyt veroeuroja fiksusti ja alkanut suosia hankinnoissaan esimerkiksi luomutuotantoa tai Reilun kaupan tuotteita.Valitettavasti vain liian harva kunta toimii kysynnän veturina ympäristöä säästäville tuotteille.

Aivan ensimmäisenä kuntien tulisi luoda itselleen hankintastrategia, jossa lähdetään siitä, että hankintojen kriteerinä ei ole vain hinta vaan keskeisesti myös tuotannon eettisyys ja tuotteiden ympäristöystävällisyys."

 

2. Pitäisikö kuntien joukkoruokailuissa käyttää enemmän luomu- ja lähiruokaa sekä Reilun kaupan tuotteita? Olisitteko valmis hieman nostamaan kuntanne ruokahankintakustannuksia, mikäli sen avulla kuntanne voisi siirtyä käyttämään enemmän lähi- ja luomuruokaa sekä Reilun kaupan tuotteita?

 

Keskusta:

"Reilun kaupan ja luomutuotteiden suosio osoittaa sen, että ihmisiä kiinnostaa entistä enemmän eettisesti ja ekologisesti kestävä kulutus. Niin luomu- ja lähiruuan kuin kehitysmaissa reilusti tuotettujen tuotteiden kohdalla olennaista on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen olemassa olevissa taloudellisissa raameissa. Ruokakustannusten kohoaminen "luomu- tai kehy-lisän" verran on aihe, joka sopisi hyvin kunnanvaltuustotason linjakeskusteluun. Tärkeä on myös muistaa, että ilman yhteiskunnallista panosta tuotannon alkupäässä ei Reilun kaupan tuotteita tai luomu-/lähiruokaa olisi tarjolla edes periaatteessa."

 

Kokoomus:

"Kuntien järjestämissä ruokailuissa on järkevää hyödyntää erityisesti oman paikkakunnan ja seutukunnan tuotantoa eli ns. lähiruokaa. Jos kunnassa niin päätetään, voidaan käyttää myös esim. Reilun kaupan tuotteita. Näistä asioista päätösvalta on luonnollisesti jokaisella kunnalla itsellään, sillä ne myös vastaavat mahdollisesti kohoavista kustannuksista."

 

Kristillisdemokraatit:

"Olemme monissa kunnissa, kuntayhtymissä ja seurakunnissa eri tavoin yrittäneet vaikuttaa niin että edellä mainitut tavoitteet saavutettaisiin. Tulostakin on saatu."

 

Perussuomalaiset:

"Olemme sitä mieltä, että kuntien tulisi kehittää nimenomaan hankintatointaan.Oikein laadituilla tarjouksilla voidaan mahdollistaa kokonaistaloudellisin ratkaisu, joka on yleensä se lähiruoka seutukunnasta. Reilun kaupan tuotteita voisi käyttää aina välillä. Muuten luulen, että kuntalaiset voivat vastustaa, jos tuotteet ovat huomattavasti kalliimpia kuin esim. lähiruoka. Kunta voisi kyllä päättää, että siellä aina juotaisiin Reilua kahvia. Tämä hankintatoimi liittyy myös palveluiden ostoon, sillä pian palvelutkin kunnissa ostetaan ylikansallisilta yrityksiltä, jotka eivät huolehdi työntekijöistään ja joille kiinteistöt eivät ole henkilökohtaista omaisuutta niin kuin oman kunnan työntekijät voivat kokea."

 

RKP:

"Rkp haluaa ympäristöä huomioitavan kuntien tehdessä julkisia hankintoja. Kunnat voivat myös valita paikallisesti tuotettuja raaka-aineita keittiöihinsä. Kuntien on itse päätettävä ruokahankintakustannuksistaan – puolue ei voi ottaa kantaa siihen kysymykseen."

SDP

"Kuntien hankintapolitiikassa on noudatettava luonnollisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja asianomaisia EU-direktiivejä. Näiden rajoitusten puitteissa on ennen kaikkea katsottava, että tuotteen hinta-laatu -suhde on oikea. Hankinnat on useimmiten myös ratkaistava avoimesti kilpailun pohjalta. Nykyisin hyvin toimivan joukkoruokailun hoitaminen edelleen mallikkaasti on ensisijainen tavoite. Lähiruoka, luomuruoka ja Reilun kaupan tuotteet ovat kaikki eri asioita.

On luonnollista, että raaka-aineita pyritään hankkimaan läheltä, omasta kunnastakin, kun kysymys on tuoretuotteista ja vastaavista. Muiden mainittujen osalta kyse on toisaalta tuotantotavasta, toisaalta periaatteellisesta valinnasta. Koska kunnat ovat hyvin erilaisia, paras keino asian edistämiseksi lienee paikallinen aloitteellisuus. Kuntien on järjestettävä joukkoruokailu niin, että tavoiteltu laatu saavutetaan ilman, että kustannukset karkaavat käsistä."

Vasemmistoliitto:

"Vasemmistoliiton voimassa olevassa poliittisessa tavoiteohjelmassa (2001-2004) on selvä kanta tähän asiaan: ´Luomu- ja reilun kaupan tuotteita pitää jatkossa hankkia nykyistä enemmän mm. kuntien ja valtion ylläpitämiin laitoksiin.` Kuten sanottu, hinta ei saa olla ainut hankintoihin vaikuttava kriteeri. Hieman korkeamman hinnan maksaminen voi olla perusteltua, jossa sillä saadaan laadultaan - mukaan lukien eettinen laatu - parempi tuote."

Vihreät:

"Vihreiden kunnanvaltuutetut ovat tehneet aloitteita, joissa vaaditaan mm. kouluihin ja päiväkoteihin luomuruokaa. Luomuruoka on ekologisesti kestävä vaihtoehto ja sillä on myös terveyttä lisäävä vaikutus. Vaikka välillisesti ruokakustannukset luomu- ja lähiruoan johdosta nousisivatkin kunnassa, niin pitkällä tähtäimellä tällaista kustannusten nousua ei olisi: Tuottajat voisivat luottaa siihen, että isolta tilaajalta, kunnalta, tulee tilauksia. Tällöin tuotantomäärää voitaisiin suurentaa ja luomutuotannon kulujakin saataisiin laskettua. Sama periaate koskee Reilun kaupan tuotteita."