Uutinen

Kepan kannanotto eduskuntaryhmille kehitysyhteistyöstä

Kepan tiedote
22.3.2000

Asia: Kehitysyhteistyömäärärahojen tason nostaminen

Valtioneuvosto esitti 21.3.2000 Eduskunnalle tiedonannon valtion menokehyksistä vuosille 2001-2004. Haluamme tässä yhteydessä kiinnittää eduskuntaryhmien huomiota kehitysyhteistyömäärärahojen tason kehitykseen ja esittää siihen liittyviä toimenpiteitä.

Valtioneuvosto teki kehitysyhteistyöstä 12.9.1996 periaatepäätöksen, joka vahvistettiin uudestaan valtioneuvoston hyväksyessä Suomen kehitysmaapolitiikan linjauksen syksyllä 1998. Periaatepäätöksessä hallitus asetti tavoitteekseen kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämisen siten, että 0,4 prosentin bkt-taso saavutettaisiin vuonna 2000. Lisäksi todettiin, että kansallisena tavoitteena säilytetään edelleen 0,7 prosentin taso.

Vuoden 2000 nyt koitettua joudumme valittaen toteamaan, että tuo hallituksen neljä vuotta sitten asettama tavoite ei ole toteutunut.

Periaatepäätöksestä lähtien hallituksen julkilausuttuna linjana kehitysyhteistyömäärärahojen suhteen on ollut se, että 0,34 prosenttia bruttokansantuotteesta - eli taso jolla oltiin periaatepäätöstä tehtäessä vuonna 1996 - on pidettävä ehdottomana alarajana. Päättäessään vuoden 2000 talousarvioesityksestä hallitus jälleen vahvisti tämän peruslähtökohdan, vieläpä käsittääksemme sellaisella lisäponnella että tämän bkt-osuustavoitteen toteutuminen varmistetaan tarvittaessa lisärahoituksella.

Todellisuudessa edes tästä vähimmäistavoitteesta ei periaatepäätöksen hyväksymisen jälkeen olla kyetty pitämään kiinni. Vuonna 1997 kehitysyhteistyön tulos jäi 0,32 prosenttiin bkt:sta ja vuonna 1998 0,33 prosenttiin. Myös vuonna 1999 jäädään alustavien tulostietojen perusteella alle 0,34 prosenttiin bkt:sta.

Mielestämme tämä tilanne edellyttää nyt toimenpiteitä kolmella eri aikavälillä. Jo tehtyjen periaatepäätösten toteuttamiseksi on varmistettava, että a) kehitysyhteistyömäärärahat vuonna 2000 nousevat sovittuun 0,34 prosenttiin bkt:stä ja b) että tästä ehdottomasta minimirajasta pidetään kiinni myös vuoden 2001 talousarviota valmisteltaessa. Lisäksi on mielestämme aika c) toteuttaa periaatepäätös kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta takaisin YK:n suosittelemalle 0,7% tasolle bkt:stä.

VUONNA 2000: Hyväksyttyyn talousarvioon sisältyvien olettamusten valossa myös vuonna 2000 jäädään selvästi asetetusta bkt-osuustavoitteesta. Valtiovarainvaliokunta totesi tämän joulukuisessa mietinnössään (33/1999 vp) hallituksen vuoden 2000 talousarvioesitykseen sanoessaan, että saadun selvityksen perusteella valtiovarainvaliokunta pitää epätodennäköisenä, että kehitysyhteistyömenoissa vuonna 2000 todellisuudessa saavutettaisiin hallituksen esityksessä todettua 0,34 prosentin tasoa. Näin tullee tapahtumaan, vaikka pakolaisten vastaanottoon liittyvien kustannusten laskennallista osuutta kehitysyhteistyöbudjetista on nostettukin muutamalla kymmenellä miljoonalla markalla. Valtiovarainvaliokunta on jo useana vuonna kiinnittänyt huomiota pakolaiskustannusten budjetointitapaan.

Valtiovarainministeriön viimeisin bkt-ennuste (29.2.2000) vuodelle 2000 käyvin hinnoin on 751,7 mrd markkaa. Kehitysyhteistyömäärärahat ovat 2504,3 milj. markkaa, mikä on 0,3331 prosenttia bkt:sta. 0,34 prosentin saavuttaminen näillä oletuksilla edellyttäisi n. 50 miljoonan markan lisärahoitusta. Kun viime vuosien kokemuksesta tiedämme, että reilusti alle puolet budjetoiduista pakolaiskustannuksista realisoituu ODA-kelpoisina lopulliseen tulokseen, on todellinen rahoitusvaje vielä suurempi. Näinollen tänäkään vuonna ei 0,34 prosentin vähimmäistavoitteeseen päästä, ellei kehitysyhteistyömäärärahoja lisäbudjetin kautta nosteta.

A) Mainitun 0,34% bkt-tason säilyttämiseksi tulee kehitysyhteistyön ODA-kelpoiseen tuloksen olla vuonna 2000 vähintään 2 556 miljoonaa markkaa. Tämä voidaan varmistaa siirtämällä pakolaisten vastaanotosta kehitysyhteistyön ODA-kelpoiseen rahoitukseen 80 mmk ja myöntämällä sen lisäksi lisäbudjetilla varsinaiseen kehitysyhteistyöhön lisärahoitusta yhteensä 50 mmk.

VUONNA 2001: Johdonmukaisuuden nimissä eduskunnan tulee valtioneuvoston tiedonannon käsittelyn yhteydessä sopivalla tavalla varmistaa, että myös vuoden 2001 talousarviota valmisteltaessa pidetään kiinni kehitysyhteistyön ehdottomaksi minimiksi määritellystä 0,34% bkt-tasosta.

B) Vuoden 2001 budjetissa tulee 0,34% bkt-tason säilyttämiseksi olla ODA-kelpoista määrärahaa yhteensä n. 2 650 miljoonaa markkaa. Mikäli lisärahoitus vuodelle 2000 saadaan esityksemme mukaisesti toteutettua, edellyttäisi tämä vain noin 115 mmk ODA-kelpoista lisärahaa. Pakolaiskustannusten tulisi näissä laskelmissa olla budjetoitu UM:n esittämän ODA-kelpoisuusperiaatteen mukaisesti.

PIDEMMÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ: On korkea aika käydä uusi arvokeskustelu kehitysyhteistyömäärärahojen palauttamisesta takaisin 0.7 prosenttiin pidemmällä aikavälillä ja hallitulla kasvuohjelmalla.

Kehitysyhteistyön jatkaminen ja lisääminen on maailmantalouden viimeaikaisten mullistusten myötä nyt tärkeämpää kuin kenties koskaan. Viimeksi helmikuussa Bangkokissa UNCTAD:n 10. istunnossa tähdennettiin, että varsinkin köyhät kehitysmaat voivat hyötyä avautuvista markkinoista vain jos sekä kehitysyhteistyöllä että suorilla investoinneilla vahvistetaan niiden perusrakenteita ja huolehditaan ihmisten perustarpeiden tyydyttämisestä. Teollisuusmaat sitoutuivat UNCTADissa - jälleen kerran - kehitysyhteistyövarojen lisäämiseen.

Myös valtiovarainvaliokunta muistutti yllämainitussa mietinnössään hallituksen tavoitteista saavuttaa 0,4 prosentin bkt-osuus vuonna 2000 ja YK:n suosittelema 0,7% vuonna 2007. Yhtyen ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon (UaVL 8/1999vp) valtiovarainvaliokunta piti tärkeänä, että kehitysyhteistyömäärärahojen bruttokansantuoteosuuden kasvu tavoittaa mahdollisimman pian vuonna 1996 asetetut tavoitteet.

1980-luvun puolivälissä Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen bkt-osuus oli suurin piirtein samalla tasolla kuin tänään. Tuolloin tehtiin historiallinen päätös kehitysyhteistyön nostamisesta 0,7 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen myös päästiin vuonna 1991. Nyt on tullut aika tehdä samanlainen kansallinen päätös ja sitoumus, jonka pohjalta
kehitysyhteistyömäärärahat palautetaan 0,7 prosentin bkt-tasolle tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

C) Vetoamme eduskuntaan, jotta nykyisten hallitus- ja oppositiorajojen ylitse saadaan aikaan periaatesopimus ja aikataulu, jonka tavoitteena on kehitysyhteistyömäärärahojen nostaminen 0,7 prosenttiin bkt:sta vuoteen 2010 mennessä.

Yhteistyöterveisin,
Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry

Jorma Kukkonen, puheenjohtaja
Folke Sundman, toiminnanjohtaja