Uutinen

Kansalaisjärjestöiltä toimintasuunnitelma EU:n kehityspolitiikan uudistamiseksi

Suuret kansainväliset kansalaisjärjestöt esittivät EU:n kehitysministerien tapaamisessa kuusikohtaisen toimintaohjeen unionin kehityspolitiikan uudistamiseksi.
Stefania Bianchi
28.10.2004

IPS -- Kansalaisjärjestöjen toimintasuunnitelma, "Agenda for Action", esitettiin kehitysministerien tapaamisen yhteydessä Maastrichtissa lokakuun 26.-27. päivä. Kuusikohtaisessa kannanotossa puututtiin EU:n vastuullisuuteen kehitysmaasuhteissa, kauppa-, turvallisuus- ja siirtolaispolitiikan vaikuttavuuteen, Euroopan komission rooliin kehitysyhteistyössä sekä yhteiskunnallisten ryhmien lobbaukseen.

Toimintasuunnitelman esitti SID (Society for International Development), jolla on toimintaa 125 maassa. Aiemmin syksyllä SID järjesti Haagissa seminaarin EU:n kehityspolitiikan uudistamisesta, ja nyt jätetyssä toimintasuunnitelmassa tarjottiin kokouksen johtopäätösten mukaisia suuntaviivoja tulevalle päätöksenteolle. Samalla luodaan verkostoa eurooppalaisille tutkijoille, järjestöille ja parlamentaarikoille.

SID vaatii EU:ta ottamaan maailmanlaajuisesti vastuullisemman roolin ja tukemaan innokkaammin kehitysmaita, jotta YK:n vuosituhattavoitteet voidaan saavuttaa.

"EU:n pitää ajaa yhdenmukaista linjaa eri foorumeilla: Maailmanpankissa, Kansainvälisessä valuuttarahastossa, Maailman kauppajärjestössä ja YK:n järjestöissä. Vielä parempi olisi, jos tällainen koherenssi olisi kytketty unionin perustuslakiin", kannanotossa todettiin.

Kehityskysymyksiä ajavat kansalaisjärjestöt vaativat myös suurempaa huomiota siihen, että Euroopan komission oma kehityspolitiikka tarjoaisi lisäarvoa jäsenmaille. Järjestöt suosittivat, että komissiolle annettaisiin enemmän tilaa toimia, jotta sen kehitysyhteistyö tehostuisi.

"Euroopan komissio on luonut ilmapiirin, jossa yksilö saattaa tuntea toimivansa lainvastaisesti yrittäessään tavoitella käytännönläheisiä päämääriä. Tämä johtuu suorastaan lamaannuttavista ja usein merkityksettömistä säätelymenetelmistä, joita jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat komissiolle määränneet", korosti virkakautensa päättävä kehitysasioista vastaava komissaari Poul Nielson toimintasuunnitelmaa julkistettaessa.

EU:n kauppapolitiikan suhteen kansalaisjärjestöt ovat erityisen huolestuneita EPA-sopimusten (Economic Partnership Agreements) vaikutuksista kehitysmaille. Näitä kauppasopimuksia kaavaillaan EU:n ja 77 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtion välille.

EPA-neuvottelut on tarkoitus päättää joulukuuhun 2007 mennessä ja sopimukset panna täytäntöön 2008 lähtien. Kansalaisjärjestöt peräänkuuluttavat neuvotteluihin joustavuutta ja tilan luomista epäsuhtaisille kauppasuhteille. Kehitysmaille tämä tarkoittaisi mahdollisuutta suojella tarpeen mukaan markkinoitaan ulkomaista kilpailua vastaan.

Kannanotto painottaa myös sitä, ettei turvallisuuspolitiikan ja terrorismin vastaisen sodan saama huomio saisi haitata kamppailua köyhyyttä vastaan. Samoin kaivataan parannusta pohjoisen ja etelän välisiin suhteisiin. "Todellisen kumppanuuden sijaan nykyiset suhteet EU:n ja kehitysmaiden välillä perustuvat äärimmäiselle eriarvoisuudelle", järjestöt toteavat.

Kansalaisjärjestöt toivovat jatkossa voivansa lobata yhä enemmän Euroopan tasolla ja lisäävänsä kansallisten hallitusten painostusta. "Tämä vaatii sitä, että kehitetään yleiseurooppalaisia rakenteita. Lupauksia, vakuutteluja, suuria suunnitelmia ja sopimuksia on runsaasti, mutta jotta ne saataisiin käytäntöön tarvitaan poliittista tahtoa, priorisointia ja riittävää rahoitusta."

SIDin Euroopan-ohjelmakoordinaattori Gordana Stankovic totesi, että SID käyttää omassa lobbaustyössään nyt julkistettua toimintasuunnitelmaa. "Toivomme lisäävämme tietoisuutta Euroopan kehitysyhteistyöstä sekä poliitikkojen parissa että julkisessa keskustelussa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla."

Suunnitelma aiotaan esittää myös ensi kuussa aloittavalle uudelle Euroopan komissiolle.

Lisää tietoa aiheesta

EU:n kehitysyhteistyö: Runsaasti rahaa, mutta kohdennus hukassa
SIDin verkkosivut